Právní analýza zákona o návykových látkách a trestního zákoníku     1.     Pěstování certifikovaných a  necertifikovaných odrůd Cannabis je fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2/osobu od 20.5.2004. Zdroj: Novelizace § 29 zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL) zákonem č. 362/2004 Sb. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS).
    
     2.     Získávání, skladování, zpracování a distribuce Cannabis bez omezení obsahu THC v Cannabis bylo fyzickým a právnickým osobám povoleno bez hlášení úřadům k účelům pokusnickým a průmyslovým do 1. 4. 2013. Od 1.1.2014 bylo pokusnické bádání a využití nově od 1.4.2013 limitované při zacházení s Cannabis s obsahem pouze do 0,3% THC v Cannabis díky změně NENOTIFIKOVANÝM zákonem č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) ze ZoNL vypuštěno. Zdroj: Novelizace § 5, odst. 5 ZoNL zákony č. 50/2013 Sb. a č. 273/2013 Sb.
    
     3.     Cannabisterapie není trestný čin pro absenci společenské nebezpečnosti/škodlivosti. Zdroj: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36). Trestní zákoník: §§ 12, odst. 2, 28 a 31, odst. 1.

      4.     Zavedení odrůd Cannabis do odrůdových knih členských zemí EU probíhá na základě měření obsahu THC v Cannabis dle právně závazné evropské normy. Zdroj práva EU: Příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Doplňující zdroj:  Česká republika má pro obchodovatelný produkt (Cannabis) v § 2 písm. d) v platném znění ZoNL tři zcela odlišné definice obchodovatelného produktu (Cannabis) na obsah účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC uvedené v lékopisech EU i ČR). Definice Cannabis dle ZoNL zní: 1) Kvetoucí vrcholík, 2) Plodonosný vrcholík a 3) Celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. 
         
     5.     Česká republika nemá i přes vstup do EU dne 1. 5. 2004, kdy již byl na trhu EU  Cannabis a jeho produkty obchodovatelným farmaceutickým produktem v rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod žádnou právně závaznou metodickou normu pro měření obsahu THC v Cannabis. Výsledky měření obsahu účinných látek dle tří zcela odlišných definic Cannabis v ZoNL mohou být až stonásobné! Policie může, ale nemusí používat doporučený postup Kriminalistického ústavu, avšak podle zjištění na pracovištích OKTE se postupy navzájem velmi liší, viz výše vyjádření Policie ČR.  Doplňující zdroj:  Ústavní soud ČR dne 23.7. 2013 s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil v roce 2011 novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství pro účely § 289 odst. 2  trestního zákoníku, které v novelizovaném vládním nařízení č. 4/2012 Sb. v příloze č. 1.A.1. definovalo nově Cannabis způsobem odpovídajícím nezávaznému pracovnímu postupu měření obsahu THC v Cannabis dle doporučení Kriminalistického ústavu, který je však v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“, měření obsahu THC mělo tedy býti i včetně kořene.
    
     6.     Právní norma členské země EU jako např. technický předpis a jiné požadavky na výrobky dle Směrnice 98/34/ES, která nebyla při novelizaci normy po vstupu členské země do EU notifikována dle povinnosti práva EU, je neúčinná - nevymahatelná. Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU: č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Zdroj ZoNL: Jako technická ustanovení (a jiné požadavky na výrobky) ZoNL ve smyslu Směrnice 98/34/ES lze označit ustanovení upravující pěstování a zacházení (získávání, skladování, zpracování) a distribuci Cannabis bez limitu a s limitem obsahu léčivé látky THC (a CBD), konkrétně § 5, odst. 5, § 8, § 15, písm. e), § 24 odst. 1, § 24 a), 24 b) a § 29 ZoNL v platném znění.  Novelizace předmětných ustanovení ZoNL od vstupu ČR do EU dne 1.5.2014 byly následující: A)   zacházení a distribuce Cannabis bez povolení úřadů dle § 5, odst. 5 ZonL novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., B)   zacházení a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle § 8 ZoNL novelizováno zákony č. 362/2004, 74/2006, 124/2008, 141/2009 a 273/2013 Sb., C)  speciální zacházení s Cannabis s povolením úřadů dle § 15 písm.e) ZoNL novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., D) pěstování, zpracování a distribuce Cannabis s povolením úřadů dle 24 odst. 1, §§ 24 a) a § 24 b) ZoNL novelizováno zákony č. 50/2013 a 273/2013 Sb., E) pěstování Cannabis bez povolení úřadů do 100m2 osevní plochy/právnickou - fyzickou osobu nebo nad 100m2/osobu s povolením úřadů dle § 29 ZoNL novelizováno zákony č. 362/2004, 141/2009, 291/2009, 18/2012, 167/2012, 50/2013 a 273/2013 Sb.

      7. Dojde –li k porušení práva EU, musí dojít k určení náhrady  škody. Zdroj: rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler)  

      8. Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doplňující zdroj: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 potvrdily, že nepoložení předběžné otázky soudem je porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces.